Ispravnost vode za piće

Poslednja izmjena: 29.11.2017. godine

Žalbe korisnika na ispravnost vode

pdfŽalbe korisnika

Mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza

pdfAnaliza vode

 

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske - Regionalni zavod Zvornik - Mikrobiološka analiza vode

pdfMikrobiološka analiza

 

Zavod za javno zdravlje Šabac - Izvještaj o ispitivanju

pdfMikrobiološka analiza

Opširnije...

Vodovodni priključak

Investitor je dužan dostaviti sledeća dokumenta:

1. Rješenje o odobrenju za građenje (građevinska dozvola) ili saglasnost nadležnog opštinskog organa za privremeno priključenje predmetnog objekta na javni sistem vodosnabdijevanja opštine Bijeljina ili potvrdu mjesne zajednice da je predmetni objekat izgrađen prije 1969. godine.

2. Dokaz o vlasništvu predmetnog objekta (Z.K. izvadak ne stariji od 6 mjeseci)

3. Potpisanu saglasnost vlasnika vodovodnog šahta ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa

4. Kopija katastarskog plana

5. Dokaz identiteta investitora (kopija lične karte za fizička lica ili kopija upisa u sudski registar za pravna lica odnosno potvrda o JIB-u)

pdfZahtjev za priključak na vodovodnu mrežu

pdfZahtjev za (pre)registraciju 

Vodovodna saglasnost

Dokumenta potrebna za pribavljanje vodovodne saglasnosti:

1. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti

2. Glavni projekat objekta za koji se traži saglasnost

3. Dokaz identiteta investitora iz urbanističke saglasnosti (kopija lične karte za fizička lica ili kopija upisa u sudski registar za pravna lica odnosno potvrda o JIB-u)

4. Za izbjegla i raseljena lica dokument koji potvrđuje njihov status

pdfZahtjev za izdavanje vodovodne saglasnosti

Laboratorija

Voda prekriva 3/4 zemljine površine, od toga oko 97,2% su slane vode (mora i okeani), oko 2% led, a samo 0,8% čine površinske i podzemne slatke vode. Snabdijevanje stanovništva ispravnom vodom za piće je jedan od osnovnih preduslova dobrog zdravlja, a pravo na vodu za piće je jedno od osnovnih ljudskih prava.  Zbog toga se sve više  posvjećuje pažnja ispitivanju  sastava vode, odnosno ona mora imati takve fizičko-hemijske i sanitarne karakteristike, koje će pružiti maksimalnu zdravstvenu bezbijednost njenim korisnicima.

laboratorija

 

Laboratorija AD “Vodovod i kanalizacija” je prostorno, kadrovski i tehnički  opremljena za vršenje kontrole higijenske ispravnosti vode za piće. U laboratoriji se svakodnevno vrši osnovna fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza uzoraka sirove vode i uzoraka hlorisane vode iz vodovodne mreže. Pored interne kontrole javnu zdravstvenu kontrolu vrše javne zdravstvene ustanove ovlaštene od strane Ministarstva zdravlja. Broj analiza i parametara vrši se u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće "Sl. gl. RS", broj 40/03.
Rezultati svih analiza pokazuju da je voda za piće iz gradskog vodovodnog sistema higijenski ispravna, odnosno da zadovoljava sve propise Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. gl. RS", broj 40/03)

Sistem vodosnabdijevanja

Sadašnji instalisani kapacitet izvorišta „Grmić“ je 535 l/s. Imajući u vidu činjenicu da je procjenjeni kapacitet izvorišta oko 1500-2000 l/s, treba reći da je jedan od osnovnih zadataka očuvanje kvaliteta vode na izvorištu posebno danas kada je na planeti Zemlji sve manje čiste i zdrave vode za ljudsku upotrebu.

izvoriste

 

Region sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine nema dovoljno izvorišta koje se mogu koristiti za ljudsku upotrebu, pa je i to razlog više da se izvorište „Grmić“ maksimalno zaštiti od zagađenja, jer ono može služiti vodosnabdijevanju regije sjeveroistočne Bosne.
Prvi korak na očuvanju kvaliteta vode izvorišta je sprovođenje usvojenog urbanističkog plana Bijeljine, po kojem se središnji dio neposredne zone zaštite sa sjeverne i južne strane mora proširiti da bi se spriječilo direktno zagađenje bunara usljed obrade i vještačkog đubrenja zemljišta koje sadašnji vlasnici koriste u poljoprivredne svrhe

Još članaka...

  1. Osnovne informacije

Strana 1 od 2